List kho tuần 4 tháng 8 Song Thành Công 

Order code : 82SR0010
Valbia Pneumatic actuator  SR52 S82
Bộ truyền động khí nén

 

5 pc

set oring act 63 S82 std temp
RI4604 (RI3393-S80) Valbia

 

2 Set

Set guide act 63 S82 std temp RI4646 (RI3487-S80) Valbia

 

2 set

set oring act 115 S82 std temp RI4608 Valbia

 

1 set

set guide act 115 S82 std/low temp RI4650 Valbia (RI3397-S80)

 

1 set

Valbia  Pneumatic actuator  SR115 S82 - 82SR0170
Bộ truyền động khí nén

 

1 Pc

Valbia  Pneumatic actuator  SR63 S82 - 82SR0112
Bộ truyền động khí nén

 

1 Pc

82DA0010
Valbia Pneumatic actuator  DA52 S82  DOUBLE ACTING, mod 52, F03-F05, CH11, temp -20°C +85°C
Bộ truyền động khí nén

 

5 Pc

82DA0412
Valbia Pneumatic actuator, ALU, DOUBLE ACTING, mod DA63, F05-F07, CH14, temp -20°C +150°C
Bộ truyền động khí nén

 

1 pc

Order code : 82SR4575
Valbia Pneumatic actuator
Type: SR 75 S.03
Bộ truyền động khí nén

 

1 pc