absolute-encoder-encoder-tuyet-doi-nsd-dong-toc-do-cao-absocoder-mre-1.png

Cảm biến vị trí tuyệt đối đa hướng hay được gọi là MRE Absocoder là một cảm biến điện cơ đo vị trí góc quay dựa trên nguyên tắc thay đổi từ tính. Dòng Heavy Duty MRE Absocoder đã chứng minh giá trị của encoder với khả năng chịu shock, chịu nhiệt độ cao và tốc độ rung cao đảm bảo chất lượng cho encoder và quá trình đo được góc.

Model coding

Ex. MRE-32SP101FKB2-G

①Sensor
model
②Number of
turns
③Shape ④Phase
type
⑤Mounting ⑥Input
shaft
⑦Connector
type
⑧Interconnecting
sensor cable (m)
⑨Silicon oil
injected
MRE 32 S P061 F K B - -
32 S P074 F K B 2 -G
32 S P101 F K B 2 -G
1024 S 16TS100 F K P 2 -G

greenimage select the required specification.

①Sensor model

MRE[Multi-turn type]

②Number of turns

SP061, SP074 SP101 1024S16TS100
32 : 32 turns
G64 : 64 turns
G128 : 128 turns
G160 : 160 turns
G256 : 256 turns
G320 : 320 turns
32 : 32 turns
G64 : 64 turns
G128 : 128 turns
G160 : 160 turns
G256 : 256 turns
G320 : 320 turns
G512 : 512 turns
G1280 : 1280 turns
G2048 : 2048 turns
G2560 : 2560 turns
G3072 : 3072 turns
1024 : 1024 turns

③Shape

S[Cylinder type]

④Phase type

P[Standard type] 16TS[High-resolution type]

⑤Mounting

F[Fiange-mount type] L[Base-mount type] M[Face-mount type (Only 074)]

⑥Input shaft

K[Sunk key]

⑦Connector type

  • B[Standard connector for NSD standard cable]
  • R[Terminals for commercially available cable and NSD standard cable]
  • P[Large connector for JKPEV-S cable]
    (Only MRE-1024S16TS100)

⑧Interconnecting sensor cable (m)

2[2m] 5[5m] 10[10m] 15[15m] 20[20m]
MRE-□SP061:only by 2m

⑨Silicon oil injected

G[Silicon oil injected] Blank[None]

  • The MRE-G sensor allow for a slight backlash due to the reducing gear.

Mounting F[Fiange-mount type] L[Base-mount type] M[Face-mount type] Input shaft K[Sunk key] Connector type B[Standard connector] R[Crimp-type terminal] P[Large connector]