explosion-proof-solution-1.png

Absocoder được đặt ở những vị trí khắc nghiệt, bộ điều khiển đặt ở vị trí an toàn.

Fig:Explosion Proof Solution System Configuration

Cách kết hợp Absocoder + Cable+ converter + Controller của hệ thống NSD Corp:

Absocoder Sensor

Extension sensor cable

Safety barrier

Converter connection cable

Controller model

Single-turn type
VRE-EXIP028SAB

Single-turn type VRE-EXIP028SAB

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-G
No.TC18587 *1

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m)

NCV-20NBNVP-EXI
Converter Output=Binary code

NCV-20NGNVP-EXI
Converter Output=Gray code

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

VS-6E-EXI
VARICAM Output=Switch

Single-turn type
VRE-EXIP062□□B

Single-turn type VRE-EXIP062□□B

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-G
No.TC18588 *1

Safety barrier

VS-1AN-1-EXI-V1PG
VARIANALG Output=Analog voltage

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

NPG-10NAAVP-EXI
ABSO PULPUL Output=A/B/Z phase pilse

Single-turn type
VRE-EXI10TP058MSB

Single-turn type VRE-EXI10TP058MSB

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-VT
No.TC20269

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m)

NPG-10NAAVT-EXI
ABSO PULPUL Output=A/B phase pilse

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

Multi-turn type
MRE-EXI32SP061□□B

Multi-turn type MRE-EXI32SP061□□B

4P-EP-5152-(Max.60m)
(Robotic cable)

BA-4PEXI-MR
No.TC18761 *1

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m)

NCV-20NBNMR-EXI
Converter Output=Binary code

NCV-20NGNMR-EXI
Converter Output=Gray code

4P-EP-S-6465-(Max.100m)
(Standard cable)

VM-2CC-EXI (CC-Link)
Network Converter Output=Binary code

Multi-turn type
MRE-EXIG□SP061F□B

Multi-turn type MRE-EXIG□SP061F□B

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-4PEXI-MR
No.TC18762 *1

Safety barrier

VS-10FD-1-EXI
VARILIMIT Output=Switch,Current position display

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

VS-212DN-EXI (DeviceNet)
VARILIMIT(2 axes) Output=Switch,Positioning

Linear type
(Submicron Absocoder)
VLS-EXI1.64SS6AB

Linear type (Submicron Absocoder) VLS-EXI1.64SS6AB

 

3S-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3SEXI-P
No.TC18136

Safety barrier

3S-S-0140-
(Max.5m)-S045

VL-2-S1-EXI
Converter Output=Binary code

Linear type
VLS-EXI8PSM□□□

Linear type VLS-EXI8PSM□□□

4P-EP-5152-(Max.60m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-P
No.TC18398

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m)

NCV-20NBNLP-EXI
Converter Output=Binary code

NCV-20NGNLP-EXI
Converter Output=Gray code

4P-EP-S-6465-(Max.120m)
(Standard cable)

VS-10BHC-D-EXI-LP
VARILIMIT Output=Switch,Current position display

Cylinder type
IRS-EXI51.2P12□□FAB□

Cylinder type IRS-EXI51.2P□□□□AB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18589 *1

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m)

NCV-30NBNLC-EXI
Converter Output=Binary code

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

Cylinder type
IRS-EXI51.2P18□□□AB□

Cylinder type IRS-EXI51.2P□□□□AB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18590 *1

Safety barrier

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

Cylinder type
IRS-EXI51.2P30□□PAB□

Cylinder type IRS-EXI51.2P□□□□AB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18591 *1

Safety barrier