List code Wadeco - Microwave Sensor - STC Vietnam

List code Wadeco - Microwave Sensor - STC Vietnam

Wadeco Vietnam

STC Vietnam

Models Name of products Vietnamese name Brand name
FMCW Radar Continuous Level Sensor -    

MWS-10RF

Radar Continuous Level Sensor  Wadeco Cảm biến mức liên tục rađa Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-24RF

Radar Continuous Level Sensor  Wadeco Cảm biến mức liên tục rađa Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-79RF

Radar Continuous Level Sensor  Wadeco Cảm biến mức liên tục rađa Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

Single Point Level Sensor

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-ST/SR-11

Single Point Level Sensor Wadeco Cảm biến mức đơn điểm Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-ST/SR-2

Single Point Level Sensor Wadeco Cảm biến mức đơn điểm Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-ST/SR-3-24V

Single Point Level Sensor Wadeco Cảm biến mức đơn điểm Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

Solids Flow Sensor

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-DP-3

Solids Flow Sensor Wadeco Cảm biến lưu lượng chất rắn Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-DP-3-24V

Solids Flow Sensor Wadeco Cảm biến lưu lượng chất rắn Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

Product Tracking Sensor

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-ST/SR-2WG

Face-to-face Type Wadeco Cảm biến báo mức loại trực diện Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-ST/SR-2WG-R

Reflected Type Wadeco Cảm biến báo mức loại phản ánh Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

The MWS-MT-1

Range-Finder Type Wadeco Cảm biến báo mức loại tìm phạm vi Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

PCI Flow Meter

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-MF-1

Flow Meter Wadeco Đồng hồ đo lưu lượng Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

Microwave Sensor for Crane Proximity Detection

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-CAS-2A/B

Face-To-Face Type Microwave Sensor for Crane Proximity Detection Wadeco Cảm biến vi sóng để phát hiện tiệm cận cần cẩu loại trực diện Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-CAS-3-P

Range-Finder Type Microwave Sensor for Crane Proximity Detection Wadeco Cảm biến vi sóng để phát hiện tiệm cận cần cẩu loại tìm phạm vi Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

Digital Tension Controller

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

TC-3A

Digital Tension Controller Wadeco Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

TC-3B

Digital Tension Controller Wadeco Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

TC-5B

Digital Tension Controller Wadeco Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

TC-6B

Digital Tension Controller Wadeco Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

Digital Analog Devices

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

DCR-4

Digital Voltage Regulator Wadeco Bộ điều chỉnh điện áp kỹ thuật số Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

PA-1

Power Amplifie Wadeco Bộ khuếch đại công suất Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

DVF-99

Pulse Divider Wadeco Bộ chia xung Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

DB-5T

Distributor Wadeco Bộ phân phối Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

QR-15V

Quick Relay Wadeco Bộ chuyển tiếp nhanh Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

Battery Operated Photo Switch

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

PSP/PSR-14

Battery Operated Photo Switch Wadeco Công tắc hình ảnh hoạt động bằng pin Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

Blast Furnace

  Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-BF-3DV

Vertical 3D Profile Meter For Blast Furnace Wadeco Máy quét hiển thị 3D lò cao Wadeco Wadeco Vietnam, đại lý Wadeco tại Việt Nam, STC Vietnam

MWS-BF-3DL

Horizontal Blast Furnace 3D Profilemeter  Wadeco Máy quét hiển thị 3D lò cao ngang Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-79RF-TP

Milliwave Level Sensor Wadeco Cảm biến mức sóng Milliwave Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-BF-3D

Lanceless Bast Furnace 3D Profile Meter Wadeco Máy quét hiển thị 3D lò cao không lỗ Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-BF-2D

Lanceless Bast Furnace 2D Profile Meter  Wadeco Máy quét hiển thị 2D lò cao không lỗ Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-24RF-BH

Blast Furnace Level Sensor Wadeco Cảm biến mức lò cao Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam
      Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

WS-MF-1

Microflow Wadeco Microflow Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-CAS-3-P

Microwave Sensor for Crane Proximity Detection Wadeco Cảm biến vi sóng để phát hiện tiệm cận cần cẩu Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-79RF

Milliwave Range Finder Wadeco Cảm biến mức sóng Milliwave Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-24RF-CH

Coke Oven Level Sensor (With Reflector) Wadeco Cảm biến mức độ lò nướng ( có phản xạ) Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-24RF-CDQ-R

Coke Dry Quenching Level Sensor (Horizontally Mounted Type) Wadeco Cảm biến mức độ khô lò nướng (Loại lắp theo chiều ngang) Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam

MWS-YRF-2RT

Refractory Thickness Measurement Wadeco Đo độ dày vật liệu chịu lửa Wadeco Wadeco Vietnam, Agent of Wadeco in Vietnam, STC Vietnam