List kho tuần 2 tháng 8 Song Thành Công 

1

Van bướm valpres  600104

60010421
Description :600104_DN200
PN16_EUROFLY WAFER GG25 PN16

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

2

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia DA52

82DA0010
Description :Pneumatic actuator DA52 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

3

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia  DA63

82DA0012
Description : Pneumatic Actuator DA63

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

4

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia  DA85

82DA0014
Description : Pneumatic actuator DA85 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

5

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia DA125

82DA0019
Description : Pneumatic actuator DA125 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

6

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia  DA140

82DA0020
Description :Pneumatic actuator DA140 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

7

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia DA115

82DA0070
Description :Pneumatic actuator DA115 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

8

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia DA75

82DA0075
Description : Pneumatic actuator DA75 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

9

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia DA63

82DA0412
Description : Pneumatic actuator, DA63 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

10

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia SR52

82SR0010
Description :Pneumatic actuator SR52 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

11

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia SR63

82SR0012
Description : Pneumatic actuator SR63 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

12

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia SR85

82SR0014
Description :Pneumatic actuator SR85 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

13

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia SR100

82SR0018
Description :Pneumatic actuator SR100 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

14

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia SR140

82SR0020
Description : Pneumatic actuator SR140 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

15

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia SR115

82SR0070
Description : Pneumatic actuator SR115 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

16

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia  SR75

82SR0075
Description :Pneumatic Actuator SR75 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

17

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia  SR160

82SR0079
Description : Pneumatic actuator SR160 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

18

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia SR63

82SR0112
Description :Pneumatic actuator SR63 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

19

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia  SR115

82SR0170
Description :Pneumatic actuator SR115 S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

20

Actuator khí nén, bộ truyền động khí nén Valbia SR75 S82 set 03

82SR4575
Description :Pneumatic actuator SR75 S82 set 03 rev R&P

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

21

Actuator điện, bộ truyền động bằng điện VB Valbia VB060

85H00606
Description : Electric actuator VB060 100-240V pos

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

22

Actuator điện, bộ truyền động bằng điện VB Valbia VB110

85H02011
Description :Electric actuator VB110 100-240V pot

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

23

Actuator điện, bộ truyền động bằng điện VB Valbia VB190

85H02019
Description :Electric actuator VB190 100-240V pot

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

24

Actuator điện, bộ truyền động bằng điện VB Valbia VB270

85H02027
Description : Electric actuator VB270 100-240V pot

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

25

Phụ kiện cho actuator , phụ kiện bộ truyền động SR63, DA63

RI3386
Description :Spring set 05 act 63 S80/S82

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

26

Phụ kiện cho actuator , phụ kiện bộ truyền động SR63, DA63

RI4604/RI3393( S80)
Description :set oring act 63 S82 std temp

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

27

Phụ kiện cho actuator , phụ kiện bộ truyền động SR115, DA115

RI4608/ RI3397 ( S80)
Description : set oring act 115 S82 std temp

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

28

Phụ kiện cho actuator , phụ kiện bộ truyền động SR63, DA63

RI4646/RI3487 ( S80)
Description : Set guide act 63 S82 std temp

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia

29

Phụ kiện cho actuator , phụ kiện bộ truyền động SR115, DA115

RI4650/ RI3491( S80)
Description :set guide act 115 S82 std/low temp

Valpres Vietnam, valbia vietnam, đại lý valpres, đại lý valbia