gdtcoxsmvir1xxx-gas-detector-greystone.png

GDTCOXSMVIR1XXX Gas Detector Greystone Song Thành Công STC Greystone Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

Giới thiệu

GDTCOXSMVIR1XXX Gas Detector Greystone hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

Thiết bị hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực: Thực phẩm, Điện lực, Dầu Khí, Năng lượng mặt trời, Dệt May, Sợi, Nhựa, Thủy Tinh, Giấy, Bào Bì,…

Tính năng

Ứng dụng

Các model tương tự

Greystone GDTCOXSMVBXXXXX
Greystone GDTCOXSMVBXXAXX
Greystone GDTCOXSMVBR1XXX
Greystone GDTCOXSMVBR1AXX
Greystone GDTCOXSMVBR2XXX
Greystone GDTCOXSMVBR2AXX
Greystone GDTCOXSMVMXXXXX
Greystone GDTCOXSMVMXXAXX
Greystone GDTCOXSMVMR1XXX
Greystone GDTCOXSMVMR1AXX
Greystone GDTCOXSMVMR2XXX
Greystone GDTCOXSMVMR2AXX
Greystone GDTCOXSMCBXXXXX
Greystone GDTCOXSMCBXXAXX
Greystone GDTCOXSMCBR1XXX
Greystone GDTCOXSMCBR1AXX
Greystone GDTCOXSMCBR2XXX
Greystone GDTCOXSMCBR2AXX
Greystone GDTCOXSMCMXXXXX
Greystone GDTCOXSMCMXXAXX
Greystone GDTCOXSMCMR1XXX
Greystone GDTCOXSMCMR1AXX
Greystone GDTCOXSMCMR2XXX
Greystone GDTCOXSMCMR2AXX
Greystone GDTNO2SMVBXXXXX
Greystone GDTNO2SMVBXXAXX
Greystone GDTNO2SMVBR1XXX
Greystone GDTNO2SMVBR1AXX
Greystone GDTNO2SMVBR2XXX
Greystone GDTNO2SMVBR2AXX
Greystone GDTNO2SMVMXXXXX

Các model tương tự

Greystone GDTNO2SMVMXXAXX
Greystone GDTNO2SMVMR1XXX
Greystone GDTNO2SMVMR1AXX
Greystone GDTNO2SMVMR2XXX
Greystone GDTNO2SMVMR2AXX
Greystone GDTNO2SMCBXXXXX
Greystone GDTNO2SMCBXXAXX
Greystone GDTNO2SMCBR1XXX
Greystone GDTNO2SMCBR1AXX
Greystone GDTNO2SMCBR2XXX
Greystone GDTNO2SMCBR2AXX
Greystone GDTNO2SMCMXXXXX
Greystone GDTNO2SMCMXXAXX
Greystone GDTNO2SMCMR1XXX
Greystone GDTNO2SMCMR1AXX
Greystone GDTNO2SMCMR2XXX
Greystone GDTNO2SMCMR2AXX
Greystone GDTCNCSMVBXXXXX
Greystone GDTCNCSMVBXXAXX
Greystone GDTCNCSMVBR1XXX
Greystone GDTCNCSMVBR1AXX
Greystone GDTCNCSMVBR2XXX
Greystone GDTCNCSMVBR2AXX
Greystone GDTCNCSMVMXXXXX
Greystone GDTCNCSMVMXXAXX
Greystone GDTCNCSMVMR1XXX
Greystone GDTCNCSMVMR1AXX
Greystone GDTCNCSMVMR2XXX
Greystone GDTCNCSMVMR2AXX
Greystone GDTCNCSMCBXXXXX
Greystone GDTCNCSMCBXXAXX
Greystone GDTCNCSMCBR1XXX
Greystone GDTCNCSMCBR1AXX
Greystone GDTCNCSMCBR2XXX

Các model tương tự

Greystone GDTCNCSMCBR2AXX
Greystone GDTCNCSMCMXXXXX
Greystone GDTCNCSMCMXXAXX
Greystone GDTCNCSMCMR1XXX
Greystone GDTCNCSMCMR1AXX
Greystone GDTCNCSMCMR2XXX
Greystone GDTCNCSMCMR2AXX
Greystone GDTCNRSMVBXXXXX
Greystone GDTCNRSMVBXXAXX
Greystone GDTCNRSMVBR1XXX
Greystone GDTCNRSMVBR1AXX
Greystone GDTCNRSMVBR2XXX
Greystone GDTCNRSMVBR2AXX
Greystone GDTCNRSMVMXXXXX
Greystone GDTCNRSMVMXXAXX
Greystone GDTCNRSMVMR1XXX
Greystone GDTCNRSMVMR1AXX
Greystone GDTCNRSMVMR2XXX
Greystone GDTCNRSMVMR2AXX
Greystone GDTCNRSMCBXXXXX
Greystone GDTCNRSMCBXXAXX
Greystone GDTCNRSMCBR1XXX
Greystone GDTCNRSMCBR1AXX
Greystone GDTCNRSMCBR2XXX
Greystone GDTCNRSMCBR2AXX
Greystone GDTCNRSMCMXXXXX
Greystone GDTCNRSMCMXXAXX
Greystone GDTCNRSMCMR1XXX
Greystone GDTCNRSMCMR1AXX
Greystone GDTCNRSMCMR2XXX
Greystone GDTCNRSMCMR2AXX
Greystone GDTCOXSMVIXXXXX
Greystone GDTCOXSMVIXXAXX
Greystone GDTCOXSMVIR1XXX
Greystone GDTCOXSMVIR1AXX
Greystone GDTCOXSMVIR2XXX
Greystone GDTCOXSMVIR2AXX
Greystone GDTCOXSMVVXXXXX
Greystone GDTCOXSMVVXXAXX
Greystone GDTCOXSMVVR1XXX
Greystone GDTCOXSMVVR1AXX
Greystone GDTCOXSMVVR2XXX
Greystone GDTCOXSMVVR2AXX
Greystone GDTCOXSMCIXXXXX
Greystone GDTCOXSMCIXXAXX
Greystone GDTCOXSMCIR1XXX
Greystone GDTCOXSMCIR1AXX
Greystone GDTCOXSMCIR2XXX
Greystone GDTCOXSMCIR2AXX
Greystone GDTCOXSMCVXXXXX
Greystone GDTCOXSMCVXXAXX
Greystone GDTCOXSMCVR1XXX
Greystone GDTCOXSMCVR1AXX
Greystone GDTCOXSMCVR2XXX
Greystone GDTCOXSMCVR2AXX
Greystone GDTNO2SMVIXXXXX
Greystone GDTNO2SMVIXXAXX
Greystone GDTNO2SMVIR1XXX
Greystone GDTNO2SMVIR1AXX
Greystone GDTNO2SMVIR2XXX
Greystone GDTNO2SMVIR2AXX
Greystone GDTNO2SMVVXXXXX
Greystone GDTNO2SMVVXXAXX
Greystone GDTNO2SMVVR1XXX
Greystone GDTNO2SMVVR1AXX
Greystone GDTNO2SMVVR2XXX
Greystone GDTNO2SMVVR2AXX
Greystone GDTNO2SMCIXXXXX
Greystone GDTNO2SMCIXXAXX
Greystone GDTNO2SMCIR1XXX
Greystone GDTNO2SMCIR1AXX

Các model tương tự

Greystone GDTNO2SMCIR2XXX
Greystone GDTNO2SMCIR2AXX
Greystone GDTNO2SMCVXXXXX
Greystone GDTNO2SMCVXXAXX
Greystone GDTNO2SMCVR1XXX
Greystone GDTNO2SMCVR1AXX
Greystone GDTNO2SMCVR2XXX
Greystone GDTNO2SMCVR2AXX
Greystone GDTCNCSMVIXXXXX
Greystone GDTCNCSMVIXXAXX
Greystone GDTCNCSMVIR1XXX
Greystone GDTCNCSMVIR1AXX
Greystone GDTCNCSMVIR2XXX
Greystone GDTCNCSMVIR2AXX
Greystone GDTCNCSMVVXXXXX
Greystone GDTCNCSMVVXXAXX
Greystone GDTCNCSMVVR1XXX
Greystone GDTCNCSMVVR1AXX
Greystone GDTCNCSMVVR2XXX
Greystone GDTCNCSMVVR2AXX
Greystone GDTCNCSMCIXXXXX
Greystone GDTCNCSMCIXXAXX
Greystone GDTCNCSMCIR1XXX
Greystone GDTCNCSMCIR1AXX
Greystone GDTCNCSMCIR2XXX
Greystone GDTCNCSMCIR2AXX
Greystone GDTCNCSMCVXXXXX
Greystone GDTCNCSMCVXXAXX
Greystone GDTCNCSMCVR1XXX
Greystone GDTCNCSMCVR1AXX
Greystone GDTCNCSMCVR2XXX
Greystone GDTCNCSMCVR2AXX
Greystone GDTCNRSMVIXXXXX
Greystone GDTCNRSMVIXXAXX
Greystone GDTCNRSMVIR1XXX
Greystone GDTCNRSMVIR1AXX
Greystone GDTCNRSMVIR2XXX
Greystone GDTCNRSMVIR2AXX
Greystone GDTCNRSMVVXXXXX
Greystone GDTCNRSMVVXXAXX
Greystone GDTCNRSMVVR1XXX
Greystone GDTCNRSMVVR1AXX
Greystone GDTCNRSMVVR2XXX
Greystone GDTCNRSMVVR2AXX
Greystone GDTCNRSMCIXXXXX
Greystone GDTCNRSMCIXXAXX
Greystone GDTCNRSMCIR1XXX
Greystone GDTCNRSMCIR1AXX
Greystone GDTCNRSMCIR2XXX
Greystone GDTCNRSMCIR2AXX
Greystone GDTCNRSMCVXXXXX
Greystone GDTCNRSMCVXXAXX
Greystone GDTCNRSMCVR1XXX
Greystone GDTCNRSMCVR1AXX
Greystone GDTCNRSMCVR2XXX
Greystone GDTCNRSMCVR2AXX

Thông số kỹ thuật

100% Canada Origin GREYSTONE Vietnam Model: GDTCOXSMVIR1XXX
Gas Detector, Carbon Monoxide, Surface mount, Viewable LCD, Current (4-20mA), One (1) Adjustable Relay, No alarm, No temperature sensor
    TGB 050-02-L200, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGB 050-02-L400, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGM 025-03, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGM 050-TS060, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGM 050-TS065, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGM 050-TS070, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGM 050-TS075, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGM 050-TS080, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGM 050-TS085, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE
    TGM 050-TS090, EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ EGE

Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng Cảm biến khí CO Greystone tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị cảm biến tiêu chuẩn cao trong công nghiệpLuôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.

Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày

Xem thêm sản phẩm  giá cạnh tranh tại đây

Xem thêm sản phẩm Greystone Vietnam giá rẻ tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

Hotline: 091.68.69.426

Email:  stc1@stc-vietnam.com