nd10-dong-ho-do-dien-3-pha-lumel-vietnam-lumel-viet-nam-stc-vietnam.png
  • Sự đo lường của:

    • thông số mạng điện trong hệ thống 4 và cân bằng dây,

    • Các yếu tố THD cho dòng điện và điện áp,

  • chỉ dẫn xem xét các giá trị của tỷ lệ được lập trình,

  • 2 đầu ra báo động, 1 đầu ra xung cho năng lượng hoạt động,

  • Đầu ra giao diện RS485 với giao thức MODBUS

  • lớp bảo vệ từ phía trước: IP65.

  • kích thước: 96 x 96 x 77mm.