encoder-tuyet-doi-absolute-encoder-nsd-viet-nam-absocoder-mre-p061.png

Cảm biến vị trí tuyệt đối đa hướng hay được gọi là MRE Absocoder là một cảm biến điện cơ đo vị trí góc quay dựa trên nguyên tắc thay đổi từ tính.

Ex. MRE-32SP101FKB2-G

①Sensor
model
②Number of
turns
③Shape ④Phase
type
⑤Mounting ⑥Input
shaft
⑦Connector
type
⑧Interconnecting
sensor cable (m)
⑨Silicon oil
injected
MRE 32 S P061 F K B - -
32 S P074 F K B 2 -G
32 S P101 F K B 2 -G
1024 S 16TS100 F K P 2 -G

greenimage select the required specification.

Fig:Heavy Duty MRE® System Configuration